แบบประเมินคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบประเมินตนเอง โดย ประธานคณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอ หรือสาธารณสุขอำเภอ
กรุณาใส่รหัสอำเภอก่อนการดำเนินการ