แบบประเมินคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
หน้าแรก > ผลการประเมินตนเอง "แบบประเมินคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2560 รอบที่ 2"

อำเภอที่ทำแบบประเมินล่าสุด
จังหวัด : นราธิวาส อำเภอ : อำเภอสุคิริน บันทึกข้อมูลล่าสุด :29 พฤศจิกายน 2560 11:57
จังหวัด : ลำปาง อำเภอ : อำเภอวังเหนือ บันทึกข้อมูลล่าสุด :06 พฤศจิกายน 2560 11:17
จังหวัด : ลำปาง อำเภอ : อำเภอสบปราบ บันทึกข้อมูลล่าสุด :06 พฤศจิกายน 2560 10:56
จังหวัด : พะเยา อำเภอ : อำเภอดอกคำใต้ บันทึกข้อมูลล่าสุด :27 กันยายน 2560 02:40
จังหวัด : พะเยา อำเภอ : อำเภอเชียงม่วน บันทึกข้อมูลล่าสุด :27 กันยายน 2560 02:30
จังหวัด : พะเยา อำเภอ : อำเภอภูซาง บันทึกข้อมูลล่าสุด :27 กันยายน 2560 02:19
จังหวัด : พะเยา อำเภอ : อำเภอปง บันทึกข้อมูลล่าสุด :27 กันยายน 2560 02:12
จังหวัด : พะเยา อำเภอ : อำเภอแม่ใจ บันทึกข้อมูลล่าสุด :27 กันยายน 2560 02:07
ค้นหา
Loading...
Loading...
Loading...

ลำดับ เขตบริการสุขภาพ สคร. จังหวัด จำนวนอำเภอ หมายเหตุ
ทั้งหมด ทำแบบประเมิน ทำแบบประเมิน ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
    Loading... Loading...  652 74.26%  649 99.54%  3 0.46%